Tuesday, December 7, 2010

LẠI MỘT NGÀY CUỐI THÁNG, CUỐI NĂM


Bừng mắt dậy. Sáng trời: tuyết đổ
Lại rưng rưng tiềm thức lạc loài
Giọt cà phê tỏa hương viễn phố
Đặc quánh như vô lượng trần ai.

Trắng một cõi sương giăng bãng lãng
Chờ vòng quay khép lại thời gian
Trời thinh lặng, Người buồn ly tán
Lòng viễn du chớp bể mây ngàn.

Nhìn tuyết phủ một trời băng giá
Thấy cảnh đời như bóng tà huy
Thẩn thờ như bóng cây trơ lá
Hồn mang mang nhớ lúc xuân thì.

Gọi sông núi vào vùng hoang tưởng
Bày cuộc chơi đầu gió chân mây
Ít ra cũng một lần ngất ngưỡng
Nối quê hương- viễn xứ. Đông-Tây!
Cứ vuốt mặt hẹn lần hẹn lựa
Mà bóng quê thì vẫn mù tăm
Thôi cũng đành! Hẹn thêm lần nữa
Lại một ngày cuối tháng, cuối năm!

HUY VĂN
( Lebanon, PA 31/12/2009
)

No comments:

Post a Comment